Гуманітарний відділ Виконавчого комітету Миронівської міської ради Миронівського району Київської області

Положення про гуманітарний відділ

                                                                                                      Додаток 1 до рішення

                                                                                             Миронівської міської ради  

                                                                                             від 26 липня 2019 року

                                                                                             № 414-11-VII                           

                                                                                             

ПОЛОЖЕННЯ

про гуманітарний відділ виконавчого комітету

Миронівської міської ради Миронівського району

Київської області

                                                                                  (Нова редакція)

 

                                                               1. Загальні положення

1.1. Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Миронівського району Київської області (далі – Відділ) є виконавчим органом Миронівської міської ради й утворюється Миронівською міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері освіти, культури, молоді, спорту, захисту прав дітей та сім’ї.

1.1.1. Повна назва: гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Миронівського району Київської області. Скорочена назва: гуманітарний відділ міської ради.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Миронівській міській раді та підпорядковується виконавчому комітету Миронівської міської ради, Миронівському міському голові, фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.3. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами,мати майнові і немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням,штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи. До сфери управління входять комунальні заклади освіти, культури, молоді та спорту.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств та наказами відповідних департаментів та управлінь Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Миронівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Миронівського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Положення про Відділ Миронівської міської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці працівників Відділу затверджується рішенням Миронівської міської ради.

1.6. Посадову інструкцію начальника Відділу затверджує Миронівський міський голова, спеціалістів та інших працівників відділу – начальник Відділу.

1.7. При Відділі може створюватися рада з питань освіти, культури, молоді та спорту, діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

2. Завдання та повноваження Відділу

2. Основними завданнями Відділу є:

2.1.Участь у реалізації державної політики у сфері освіти,культури, молоді, спорту та соціального захисту дітей.

2.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту дітей.

2.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають в громаді.

2.4. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян;розроблення та організація виконання програм розвитку освіти, культури, молоді та спорту, захисту прав дітей.

2.5. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.6. Навчально-методичне керівництво та координація діяльності навчальних, культурно-мистецьких та спортивних закладів громади, організація їх фінансового забезпечення, зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності культурних та спортивних закладів різних форм власності.

2.7. Участь у комплектуванні навчальних, культурних та спортивних закладів кадрами, в тому числі керівними; удосконалення професійної кваліфікації працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому відповідно до чинного законодавства.

2.8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних, культурно-мистецьких та спортивних закладів громади.

2.9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах громади.

2.10. Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної, мистецької освіти.

2.11. Вирішення питань про надання неповнолітнім та дорослим мешканцям громади права на безкоштовне та пільгове користування закладами освіти, культури, спорту, підпорядкованими Відділу.

2.12. Вирішення питань встановлення плати за навчання та  звільнення від неї в школах (центрах) естетичного виховання дітей громади відповідно до рішень органу місцевого самоврядування.

2.13. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких та спортивних процесів, доступності всіх видів культурно-освітніх, спортивних послуг та культурно-освітньої, спортивної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

2.14.Забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних місцевих програм.

2.15.Забезпечення реалізації державної політики захисту прав дітей.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1.Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів, культурних, молодіжних, спортивних закладах та подає пропозиції до виконавчого комітету ради громади щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, відповідних кадрів тощо.

2.2.2.Здійснює управління навчальними, культурними, молодіжними та спортивними закладами, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.2.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі навчальних, культурних, молодіжних та спортивних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

2.2.4. Контролює дотримання підпорядкованими навчальними, культурними, молодіжними та спортивними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, культури, молоді та спорту,державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу послуг, які надаються в закладах.

2.2.5. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання норм Конституції України щодо функціонування української мови як державної в підпорядкованих закладах.

2.2.6. Контролює відповідність статутних документів підпорядкованих закладів вимогам нормативно-правових документів.

2.2.7. Сприяє навчально-методичному забезпеченню підпорядкованих закладів.

2.2.8. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування підпорядкованих закладів, аналізує їх використання.

2.2.9. Контролює та аналізує використання підпорядкованими закладами коштів загального та спеціального фондів.

2.2.10. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню підпорядкованих закладів; уведенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками тощо.

2.2.11. Організовує підготовку підпорядкованих закладів до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

2.2.12. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

2.2.13. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти, культури та спорту в громаді (не рідше ніж один раз на рік) в засобах масової інформації.

2.2.14. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури, молоді та спорту, впроваджує нові моделі організації культурної та спортивної діяльності.

2.2.15. Вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про відкриття позашкільних, навчальних, культурних, молодіжних та спортивних закладів тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

2.2.16. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підпорядкованих закладів.

2.2.17. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.2.18. Готує та подає на розгляд проекти рішень Миронівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Миронівського міського голови з питань розвитку освіти, культури, молоді та спорту, захисту прав дітей та сім’ї.

2.2.19. Організовує наради з питань розвитку галузі освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту неповнолітніх громади, бере участь у розробленні відповідних програм.

2.2.20. Подає Миронівському міському голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі освіти, культури, молоді та спорту громади і працівників Відділу відзнаками міської ради,застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та спортивній діяльності.

2.2.21. Здійснює представництво інтересів Миронівської міської ради, її виконавчого комітету та Миронівського міського голови у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за дорученням Миронівського міського голови в межах повноважень Відділу.

2.2.22. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду в межах повноважень Відділу.

2.2.23. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на Відділ завдань та не суперечать чинному законодавству і основним завданням, визначеними цим Положенням.

У галузі освіти:

2.2.24. Готує проекти рішень про закріплення за дошкільними навчальними закладами,загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

2.2.25. Організовує навчання дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (у тому числі інклюзивне, індивідуальне) у загальноосвітніх навчальних закладах.

2.2.26. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради щодо утворення вечірніх шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах.

2.2.27. Організовує нормативно-правове забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді.

2.2.28. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов`язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

2.2.29. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, погоджує річні плани роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

2.2.30. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

2.2.31. Забезпечує функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

2.2.32. Координує роботу, пов’язану зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів, вихованців.

2.2.33. Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

2.2.34. Формує замовлення на видання бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

2.2.35. Контролює організацію харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

2.2.36. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей, учнів, вихованців у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

2.2.37. Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах для роботи у підпорядкованих закладах.

2.2.38. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до нормативно-правових актів про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.39. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти в громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

У галузі культури:

2.2.40. Створює умови для реалізації права громадян на вільний розвиток творчих здібностей, організації їх відпочинку та дозвілля, розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів, ремесел.

2.2.41. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.2.42. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури за призначенням.

2.2.43.Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

2.2.44.Забезпечує охорону пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання, розвиток музейної справи в громаді.

2.2.45. Заохочує благодійницьку діяльність, спрямовану на розвиток культури громади.

У галузі молодіжної політики:

2.2.46. Забезпечує виконання державних, галузевих, міжгалузевих та регіональних, місцевих програм поліпшення становища молоді, заохочення материнства, дозвілля молоді.

2.2.47. Проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем молоді.

2.2.48. Проводить роботу із запобігання вчиненню правопорушень та профілактики соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя.

2.2.49. Сприяє розробленню та поширенню соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації стосовно питань молоді.

2.2.50. Сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг.

2.2.51. Залучає громадськість до соціальної роботи з молоддю.

2.2.52. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

2.2.53. Сприяє створенню, поширенню та діяльності дитячих і молодіжних клубів, об’єднань, товариств, організацій тощо, за інтересами, в тому числі, за місцем проживання, зміцненню їх матеріально-технічної бази.

2.2.54. Організовує та проводить заходи, спрямовані на підтримку обдарованої молоді.

У галузі фізичної культури та спорту:

2.2.55. Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, спортивні змагання тощо, спрямовані на підвищення рівня занять фізичною культурою і спортом, вихованню патріотизму, здорового способу життя.

2.2.56. Приймає рішення про розвиток видів спорту, здійснює заходи щодо їхнього поширення на території громади, складає річний календарний план змагань, затверджує його у міського голови.

2.2.57. Забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі і серед інвалідів, у спортивних закладах, установах громади незалежно від форми власності, а також у лікувальних закладах; проведення спартакіад, чемпіонатів, першостей, кубків, турнірів, у тому числі відкритих, з різних видів спорту.

2.2.58. Організовує здійснення контролю за ефективним використанням та технічним станом спортивних споруд, пристосованих приміщень для занять фізичною культурою і спортом, площинних спортивних споруд.

2.2.59. Забезпечує підготовку та участь збірних команд громади та окремих спортсменів у районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях, відкритих турнірах окремих регіонів України, навчально-тренувальних зборах тощо.

2.2.60. Вивчає потребу у фахівцях з фізичної культури і спорту, забезпечує їх направлення на навчання у фізкультурні навчальні заклади, здійснює в установленому порядку їхній розподіл, направляє на підвищення кваліфікації спортивних працівників.

2.2.61. Нагороджує переможців змагань, турнірів тощо, заохочує в різних формах стимулювання, що не суперечать чинному законодавству, працівників і громадських активістів, колективи фізкультури, спортивні клуби незалежно від форми власності.

 

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

2.3.3. Залучати до організації та проведення освітніх, культурно-мистецьких, спортивних заходів спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому міської ради, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької, освітньої, спортивної сфери.

2.3.4. Залучати до розроблення програм розвитку освіти, культури, молоді та спорту громади та розгляду питань,що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому міської ради, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

2.3.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і закладів культури, молоді та спорту всіх типів і форм власності.

2.3.6. Скликати конференції педагогічних працівників, у тому числі щороку серпневі, проводити семінари, наради керівників підпорядкованих навчальних закладів та установ освіти, культури та спорту з питань, що належать до його компетенції.

2.3.7. Вносити органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування підпорядкованих закладів та Відділу, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої, культурної, молодіжної та спортивної галузей громади.

2.3.8. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників підпорядкованих закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

2.3.9. Контролювати надання платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

2.3.10. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі, які знаходяться на балансі Відділу.

2.3.11. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

2.3.12. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.

2.3.13. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.

2.3.14. Представляти у разі необхідності інтереси дітей у судах,у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

2.3.15. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

2.3.16. Передавати активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

3. Організація роботи Відділу.

3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.2. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження Миронівського міського голови.

3.4. Виконавчий комітет Миронівської міської ради зобов’язаний створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити їх окремим приміщенням,телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

 

 

4. Правовий статус начальника Відділу, його права та обов’язки

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Миронівський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Відділу, повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування чи на державній службі має бути не менше 5 років.

4.3. Начальник відділу, представляючи інтереси громади в галузі освіти, культури, молоді та спорту, захисту прав дітей у відносинах з юридичними і фізичними особами:

4.3.1. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.

4.3.2. Погоджує статути закладів освіти, культури, молоді та спорту.

4.3.3. Планує роботу Відділу й аналізує стан виконання планів і програм.

4.3.4. Видає в межах своєї компетенції накази (розпорядження), організовує і контролює їх виконання.

4.3.5. Відкриває рахунки у відділенні державного казначейства, має право першого підпису.

4.3.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу.

4.3.7. Подає на затвердження Миронівському міському голові проекти кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників Відділу.

4.3.8. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу.

4.3.9. Переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів підвідомчих закладів освіти, культури, спорту за узгодженням з їх керівниками, приймає рішення про зміну структури, штатного розпису у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.3.10. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти, культури, молоді та спорту.

4.3.11. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання.

4.3.12. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників підпорядкованих закладів відповідно до діючого законодавства.

4.3.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти, закладів культури, молоді і спорту.

4.3.8. Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти, культури, молоді та спорту.

4.3.9. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти громади державними нагородами, в тому числі президентськими відзнаками,про присвоєння їм почесних звань України.

4.3.10. Організовує з керівниками закладів освіти, культури, молоді та спорту підготовку закладів до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень.

4.3.11. Організовує з керівниками підпорядкованих закладів проведення атестації бібліотечних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників.

 

 

 

5. Права і обов’язки працівників Відділу

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження,накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

 

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

6.5. Доходи (прибутки) відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

7. Відповідальність посадових осіб Відділу

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Миронівської міської ради.

 

 

              Секретар міської ради                           (підпис)                А. Скидан