A A A K K K
людям з порушенням зору
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області

Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України

Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України

Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України

 

Наказ Міністерства освіти і науки України  та Академії педагогічних наук України

 

15.08.2001 р.                                                                                                                       № 592/33

 

   У січні 1991 р. на базі Науково-дослідного інституту психології було створено науково-методичний центр психо­логічної служби освіти України. В загальноосвітніх навчаль­них закладах активно почали вводитись посади психологів. Цьому сприяло прийняття Тимчасового положення про пси­хологічну службу (1991 р.), Положення про психологічну службу в системі освіти України (1993 р.), затвердження нормативів чисельності психологів у підрозділах системи освіти (1995 р.), прийняття Закону України "Про освіту" (1996 р.). У 1996 р. в загальноосвітніх навчальних закладах практич­них психологів нараховувалося близько 5,5 тис. чол.

Психологічна служба пройшла етап становлення, довівши свою необхідність для соціальної і педагогічної практики. Практичні психологи (соціальні педагоги), здійснюючи свої професійні обов'язки, вирішували актуальні завдання сучас­ної освітянської галузі — оновлення змісту й форм навчаль­но-виховного процесу, психологічний супровід педагогічних новацій, пошук і робота з обдарованими дітьми, захист психічного здоров'я учасників навчально-виховного процесу, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу, протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної культури учнів, батьків, учителів, керівників освітніх за­кладів тощо.

   Відповідно до завдань та змісту діяльності психологічної служби почала формуватися структура управління та нау­ково-методичного забезпечення діяльності практичних пси­хологів дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Великий досвід в організації та діяльності психологічної служби накопичився у Львівській, Донецькій, Запорізькій, Волинській, Дніпро­петровській, Сумській, Одеській та ряді інших областей.

   Проте, з прийняттям у 1996 р. Тимчасових типових штатних нормативів загальноосвітніх навчально-виховних за­кладів, ситуація в психологічній службі системи освіти знач­но погіршилась. Майже на 60 % було скорочено посади соціальних педагогів, на 30 % — практичних психологів. У багатьох регіонах ліквідовано обласні, районні (міські) на­вчально-методичні центри практичної психології. Чисельність психологічної служби скоротилася до 4 тис. чол.

   У липні 1998 р. Міністерство освіти України спільно з Академією педагогічних наук України створили Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (наказ від 07.07.1998 р. № 254/24) як наукову установу Академії педагогічних наук України і як головну організацію психологічної служби системи освіти України,

За три останні роки Міністерство освіти і науки України видало ряд нормативно-правових документів, які істотно мають вплинути на розвиток психологічної служби галузі. Серед них:

Положення про психологічну службу системи освіти Ук­раїни, затверджене наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 р. № 127, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р. за № 922/4215;

   Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. № 385;

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 2004.2001 р. № 330;

наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2001 р. № 439 "Про внесення змін до      Положення про психологічну службу системи освіти України", зареєстрований в Міністер­стві юстиції України 09.07.2001 р. за № 570/5761.

   Деякі питання діяльності практичних психологів (соціаль­них педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів вирі­шувалися окремими листами Міністерства освіти і науки України, наприклад:

- лист Міністерства освіти і науки України від 12.04.2000 р. № 1/9-100 про призупинення процесу скорочення посад практичних психологів (соціальних педагогів) у дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти;

- лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 р. № 1/9-352 про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України;

- лист Міністерства освіти і науки України від 1805.2001 р. № 1/9-193 щодо зарахування часу роботи на посаді "пси­холог" до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи за­гальної середньої освіти;

Психологічна служба в структурі освіти є важливою скла­довою державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України. Тому проектом "Кон­цепції 12-річної загальноосвітньої школи" визначено, що особистісно-орієнтована система шкільної освіти вимагає психоло­гізації навчально-виховного процесу, опори на надійну діаг­ностичну основу, впровадження моніторингового супроводу управління школою.

   У зв'язку з відзначенням 10-річчя створення психоло­гічної служби в системі освіти України та з метою її по­дальшого розвитку наказую:

1. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, началь­никам управлінь освіти і науки обласних. Київської та Севас­топольської міських державних адміністрацій до 30.12.2001 р.:

завершити створення обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та введення посад методистів-психологів, які відповідають за психологічну службу районів;

- сприяти введенню посад практичних психологів (соціаль­них педагогів) в дошкільник, загальноосвітніх та інших на­вчальних закладах системи загальної середньої освіти;

зобов'язати керівників загальноосвітніх навчальних за­кладів забезпечити практичним психологам (соціальним пе­дагогам) належні умови праці, виділити окремі кабінети з відповідним обладнанням та устаткуванням;

- відзначити за сумлінну працю кращих практичних пси­хологів (соціальних педагогів) навчальних закладів, керів­ників районних (міських) психологічних служб.

2. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Романенко В. П.), Українському науково-методичному центру практичної психології і соціаль­ної роботи (Панок В.Г.), Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України (Максименко С.Д., за згодою):

підготувати серію публікацій в періодичних виданнях Міні­стерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України присвячених історії і сьогоденню діяльності психоло­гічної служби системи освіти України (серпень-грудень 2001 р.);

- підготувати до видання навчально-методичний посібник для керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-тех­нічних навчальних закладів, педагогічних працівників, прак­тичних психологів (соціальних педагогів) "Організаційно-методичні засади діяльності психологічної служби в системі освіти України" (листопад-грудень 2001 р.);

розробити проект положення "Про кабінет практичного психолога", механізм атестації практичних психологів (соціаль­них педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів (серпень-вересень 2001 р.);

- організувати курси підвищення кваліфікації практичних психологів (соціальних педагогів), педагогічних працівників, керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань практичної психології і соціальної роботи (з вересня 2001 р.);

- провести спільну прес-конференцію керівництва Міністер­ства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України із залученням представників засобів масової інфор­мації (серпень-вересень 2001 р.);

організувати в м. Запоріжжі міжнародну науково-практичну конференцію "Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи" (жовтень 2001 р.).

3. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков П.М.), першому віце-президенту Академії педагогічних наук України (Мадзігон В.М.), згідно з Установчим дого­вором Міністерства освіти і науки України та Академії пе­дагогічних наук України від 7 липня 1998 р. № 254/24, виділити Українському науково-методичному центру практич­ної психології і соціальної роботи приміщення та устатку­вання відповідно до штатного розпису та нормативів.

4. Директору Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г.):

- представити в установленому порядку на затвердження відповідні заявки та кошториси проведення заходів;

- підготувати подання для нагородження фахівців психо­логічної служби системи освіти України, які зробили вагомий внесок у її становлення та розвиток;

- розробити веб-сторінку центру.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника міністра Огнев'юка' В.О. та віце-президента Академії педагогічних наук України Савченко О.Я.

 

 

 

Міністр освіти і науки України                                   В. Г. Кремень

 

 

 

Перший віце-президент АПН України                       В. М. Мадзігон

Вхід для адміністратора